ആദാമിന്‍റെ ചായക്കട, തെള്ളകം - വിലവിവരപട്ടികComments